Otázky a odpovědi

20.05.2020

Připravili jsme pro vás odpovědi na vaše nejčastější dotazy týkajících se táborů v době koronavirové. Odpovídá hlavní vedoucí letního dětského tábora KOMETA Radek Vízner. Informace jsou primárně určené pro rodiče, které mají přihlášené děti na KOMETU, budou ale jistě zajímavé i pro ostatní rodiče, kteří tábor pro své děti teprve hledají. 

Můžete nám shrnout co je dle hygieny nejdůležitější dodržovat? Jak vzniku nákazy zabránit? 

Zde bych rád zmínil zásadní body, které jsou pokynem Ministerstva zdravotnictví požadovány a které mají za cíl eliminovat riziko vzniku a šíření případné nákazy. U každého bodu je pak popsáno uvedení do praxe na našem táboře KOMETA: 

Roušky:

-  V areálu tábora neplatí povinnost nošení roušek. V případě pohybu dětí mimo tábor a mimo volnou přírodu je ale naopak povinnost nošení roušek vyžadována. Tento stav se může měnit dle aktuální epidemiologické situace a v návaznosti na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví resp. usnesení vlády. 

Dezinfekce tábora:

- Mezi jednotlivými turnusy tábora je požadováná kompletní dezinfekce společných prostor a následný časový odstup minimálně 8 hodin, ideálně 24 hodin. V průběhu tábora pak každodenní úklid s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem a pravidelné větrání všech provozních i ubytovacích prostor. 

KOMETA - pro splnění požadavku dezinfekce mezi turnusy budeme nuceni upravit termín příjezdu nebo odjezdu. Tento požadavek ale vnímáme jako poměrně zásadní a máme  připravený podrobný scénář pro kompletní prostorovou dezinfekci celého tábořiště. 

Sociální zařízení:

- WC musí být zřízeny v dostatečném počtu, užívají se odděleně dle skupin dětí. Pro zajištění podmínek osobní hygieny po použití toalety musí být zajištěno umytí rukou v tekoucí vodě a užití dezinfekčního přípravku na ruce s virucidním účinkem. Prkénka WC musí být omyvatelné a dezinfikovatelné. Je nutné vyhradit jedno samostatné WC pro kuchyň, jedno pro potravináře a jedno pro izolaci nemocných. 

Základním hygienickým opatřením je zajištění pravidelného a správného mytí rukou v tekoucí teplé vodě za použití tekutého mýdla a jednorázových ručníků. Pokud nelze na akci tento způsob očisty rukou zajistit, je nutné doplnit mytí rukou užitím dezinfekčního přípravku s virucidním účinkem, který se aplikuje na osušené ruce s použitím dostatečného množství prostředku tak, aby vystačil i na hřbet rukou a nejen na prsty a dlaně.

Suché záchody musí být vybaveny omyvatelným a dezinfikovatelným prknem, popř. obklady u dřevěných latrín, musí být zajištěno pravidelné vrstvení přírodním materiálem a denní dezinfekce. 

KOMETA - WC na našem táboře je v pevné budově, co do počtu splňujeme počty WC i s požadavkem na vyčlenění 3 samostatných, WC jsou splachovatelná vodou, napojená na kanalizaci. Prkénka záchodů jsou plně dezinfikovatelná. K WC objektu byla v letošním roce přivedena teplá voda a umyvadlo je vybaveno tekutým mýdlem. Nad limit opatření bude u umyvadla k dispozici i dezinfekční přípravek.

Pitná voda:

- Nakládání s pitnou vodou je velmi široká problematika. Protože je ale náš tábor napojen na vlastní kontrolovaný zdroj vody a její distribuce zajištěna vodovodem, problematika uchování, nádob a distribuce se našeho tábora netýká.¨

Odpady:

- Všechny vzniklé odpady musí být ukládány do odpovídajících obalů, které lze snadno čistit a desinfikovat. Shromažďovací místo by mělo být v dostatečné vzdálenosti od ubytovacího a hracího prostoru. Kuchyňské odpady musí být shromažďovány samostatně. Požadavky na záchody jsou upraveny vyhláškou. U suchých záchodů je nutné denně záchody zasypávat vhodným materiálem a 2x denně dezinfikovat. 

KOMETA - pro ukládání odpadů má náš tábor k dispozici odpadový, zavíratelný kontejner, který je umístěný mimo vnitřní objekt tábora. Pro odpady z kuchyně je vyčleněno samostatné místo. Zbytky jídel jsou každý den odváženy. V případě odpadů z wc je náš tábor nově připojen na kanalizační síť. 

Zdravotnice a zdravotnické zázemí:

KOMETA - po dobu tábora jsou k dispozici 2 samostatné profesionální zdravotnice. V táboře je zděná a samostatná "zdravoťárna" a samostatně vyčleněná chatka pro případ karantény. Chatka je prostorově dezinfikovatelná. 

Kuchyň a distribuce potravin:

KOMETA - kuchyň s jídelnou jsou umístěny v samostatné, zděné budově. Místo pro ukládání potravin odděleno od ostatních částí. Přípravu stravy zajišťuje profesionální kuchařka. Celý objekt je prostorově dezinfikovatelný. Na vstupu do jídelny bude pro děti k dispozici dezinfekční přípravek. 


Jsou požadavky Ministerstva zdravotnictví na letním táboře KOMETA splnitelné?

Ano jsou. V opačném případě bychom ani o konání tábora neuvažovali. Ač jsou požadavky "pouze" doporučení, naší výhodou je kvalitně vybavené tábořiště z pohledu hygieny a celkově širokého zázemí pro provoz a organizaci. Díky zkušenostně starší partě vedoucích, která působí v různých oborech činnosti, již nyní máme velmi podrobně propracovaný scénář provozu tábora. Zkušené zdravotnice z reálné praxe, stejně tak i naše paní kuchařka řídící restaurační kuchyň vařící i pro děti ve školách i v období koronavirového režimu. 

Jaké budou změny v organizaci tábora?

Změny určitě budou. Aktuálně zcela určitě dojde ke změně termínu odjezdu na tábor nebo z tábora. Jak bylo uvedeno výše, musí dojít mezi střídáním turnusů ke kompletní dezinfekci tábořiště a časový rozestup mezí nájezdem dalších dětí musí být minimálně 8 hodin, ideálně 24 hodin. Stejně tak Vás rodiče bohužel v den příjezdu a v den odjezdu nebudeme moci pustit do tábora. Nebude se moci uskutečnit ani návštěvní den. Krom základního zásobování a výjimečných situací nebude do tábora vpuštěn nikdo z jiného prostředí. 

V této souvislosti bude muset být upraven režim přebírání dětí do tábora. Je požadována individuální doprava, osobní předání od rodičů s garancí jejich bezinfekčnosti a nulových příznaků nemoci, dětem bude měřena teplota. Tento požadavek znamená zrušení autobusové dopravy. 

Budeme se snažit, aby v průběhu tábora změny v provozu neměly na děti již žádný vliv. Je ale potřeba počítat s rozšířením položek doporučeného vybavení a se zvýšenými požadavky na osobní hygienu, včetně pravidelného dezinfikování rukou. Podrobné detaily budou součástí pokynů, které vám před táborem zasíláme. 

Celá organizace bude závislá na aktuální epidemiologické situaci. Je možné, že vás v případě negativního vývoje můžeme kontaktovat s novými opatřeními, například rouškování, balení kufrů s předstihem a obalení do fólie, nenakupovat cestou balené potraviny (vše ideálně nakoupeno alespoň s dvoudenním předstihem, apod.).

Jak vysoké vidíte riziko nákazy na vašem táboře? 

Problematika COVID je i pro odborníky zcela nová a těžko predikovatelná. Toto platí i na letních táborech. Určité riziko vždy bude.  Myslím, že v rámci našeho scénáře ale bude námi ovlivnitelné riziko minimalizováno a chceme jít do spuštění tábora s naprosto čistým svědomím, že jsme udělali maximum. Vše se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace, ale aktuálně počítáme s následujícími kroky:

  • kompletní dezinfekce tábora před naším příjezdem a odstup od předchozího turnusu,
  • karanténní režim tábora - minimalizace vstupu nezúčastněných osob do tábora, minimalizace odchodů mimo tábor,
  • pravidla dezinfekce rukou - u sociálních zařízeních teplá voda + mýdlo, dezinfekce před každým jídlem a před společnými aktivitami,
  • podrobnější monitoring zdravotního stavu, včetně měření teploty, 
  • ochranné pomůcky pro kuchyň, potravináře, zdravotnice,
  • upravený program pro děti,

Dojde ke zvýšení ceny tábora, když jsou na pořadatele kladeny výrazně vyšší požadavky na hygienu a celkovou organizaci?

Požadavky na množství dezinfekce, ochranných pomůcek a aktuálně dramaticky rostoucí ceny potravin v důsledku omezení produkce a výroby budou významným zásahem do táborového rozpočtu. Ač již někteří provozovatelé cenu upravují, za náš tábor mohu potvrdit, že se cena nemění! Z našeho pohledu by úpravy nebyly zcela fér a tak se snažíme mimořádné náklady pokrýt jinak (např. sponzorská podpora). Určité dopady na rodiče ale bohužel budou v podobě  rozšířeného seznamu věcí s sebou (roušky, dezinfekční mýdlo, ručník navíc, apod.).

Jaké budou dopady v případě výskytu COVID u některého z účastníků tábora?

Všichni děláme a budeme dělat maximum proto, aby taková situace nenastala. V případě, jakýchkoli pochybností o možném vzniku onemocnění u dítěte budou kontaktování zákonní zástupci s povinností zajištění jeho bezodkladného návratu do rodiny. V případě potvrzeného výskytu infekce covid-19 bude tábor ukončen bez náhrady pro všechny účastníky.  

Budou požadovány testy na COVID u dětí?

NE. Žádné testy aktuálně pro účast na letním táboře nejsou požadovány. V této souvislosti je ale nutné zmínit, že povinný formulář "posudek o zdravotní způsobilosti dítěte" musí být vystaven v roce 2020. Pro letošní rok neplatí zákonem stanovená lhůta platnosti posudku 2 roky od jeho vystavení.  

Dojde ke změně povinných formulářů?

Dobrá zpráva, nedojde k rozšíření o žádný další tiskopis. Ale některé se stávají zásadnějšími s právními důsledky.  Povinným dokladem pro účast dítěte na letním táboře bude stále:

  1. Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte s vyplněnou položkou očkování (vystavený v roce 2020, dvouletá platnost v letošním roce neplatí (viz.výše)),
  2. Prohlášení bezinfekčnosti - v letošním roce zásadní formulář, který bude rozšířen i o potvrzení rodičů o bezpříznakovosti na onemocnění covid-19 s právními následky v případě zamlčení jakékoli informace.
  3. Registrace - náš táborový formulář s popisem aktuálního zdravotního stavu, potvrzením kontroly na výskyt vší a souhlas s aktuálně platnými podmínkami konání tábora. 


Je něco, jak vám jako rodiče můžeme pomoci?

Určitě ANO.:-) Asi to nejdůležitější, berte prosím váš podpis na bezinfekčnosti opravdu zcela vážně a ZODPOVĚDNĚ! Je lepší přijet na tábor s menším zpožděním než ohrozit a třeba i zrušit tábor pro všechny děti po pár dnech!

Neméně důležitá prosba ... řiďte se prosím našimi pokyny a doporučeními. Vše má svůj důvod a náš cíl je společný - super 14 dní na táboře pro všechny děti!

Krom výše uvedených pro nás samozřejmě má význam cokoli z provozního materiálu. V letošním roce rozšířeno o dezinfekce, dezinfekční mýdla, apod.  Jsme rádi i za jakékoli reklamní předměty pro děti. Tímto děkujeme všem, kteří nás již sami s nabídkou kontaktovali.:-) 

Když není možné realizovat návštěvní den, je možné dětem dovézt čisté oblečení, sladkosti apod.? Jaký bude režim příchozí pošty?

Opatření Ministerstva zdravotnictví směřuje k omezení kontaktu dětí s rodiči v průběhu tábora a nenarušit tím "uzavřenou" skupinu. Možnost dovézt dětem jakoukoli potřebnou věc omezena není. 

KOMETA - ani my rozhodně neomezujeme dovézt dětem čisté prádlo, sladkosti, apod. Stejně tak budeme každý den distribuovat příchozí poštu a balíčky. Dle aktuální epidemiologické situace je pouze možné, že baličky budou na 48 hodin uloženy a až následně předány dětem. Pro zanechání balíčků přímo na táboře bude u vstupní brány připravený zamykatelný box, kam bude možné balíček uložit a zamknout (číselný kód zámku zašleme v pokynech :-)).  

 

Máte dotaz na který jste zde nenašli odpověď? Ptejte se!